“Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?” ―GOD (Psalm 94:16) JESUS CHRIST IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!! “I am the way, the truth, and the life; NO MAN cometh unto the Father, BUT BY ME.” —Jesus Christ (John 14:6)

Tuesday, February 12, 2013

2 Mga Taga-Corinto 1: 24

Hindi namin hinahangad na mamuno sa inyong pananampalataya. Sa halip kami ay kapwa ninyo kamanggagawa para sa inyong kagalakan. Ito ay upang kayo ay maging matatag sa inyong pananampalataya.
— 2 Mga Taga-Corinto 1:24
(Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 by Bibles International) 


SITAS KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG TULONG KUNG...

Nalulungkot:

Mateo 5:4
Juan 14
1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-18
 

Nangungulila:

Mateo 5:4
2 Mga Taga-Corinto 1:3-4
 

SAAN HAHANAPIN SA BIBLIA:
KUNG...

Nagdadalamhati ka:

1 Mga Taga-Corinto 15
Pahayag 21
Pahayag 22
1 Mga Taga-Tesalonica 4:13
1 Mga Taga-Tesalonica 5:28
 

SAAN HAHANAPIN SA BIBLIA:
SA PANAHONG....

Ikaw ay nalulungkot o natatakot:

Lucas 8
1 Pedro 4

Ang Biblia


How does a person get to Heaven?

Ye Must Be Born Again! | You Need HIS Righteousness!

No comments:

Post a Comment