“Who will rise up for me against the evildoers? or who will stand up for me against the workers of iniquity?” ―GOD (Psalm 94:16) JESUS CHRIST IS THE ONLY WAY TO HEAVEN!!! “I am the way, the truth, and the life; NO MAN cometh unto the Father, BUT BY ME.” —Jesus Christ (John 14:6)


King James Bible Audio Drama with Music and Sound Effects

Thursday, July 24, 2014

PAANO MALIGTAS


PARAAN NG KALIGTASAN AYON SA BIBLIA
(Filipino-Tagalog Gospel / Mabuting Balita / Magandang Balita /
Evangelio / Ebanghelyo)
 

PAANO MAKAPUPUNTA SA LANGIT

     Ang kaligtasan ay madaling makamtam at nangangailangan lamang ng ilang sandali upang ipaliwanag. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang paraan mula sa Biblia na siyang Salita ng Diyos...

1. Ang tao (ikaw, ako, tayong lahat) ay makasalanan.

 • Isaias 53:6, “Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa't isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
 • Juan 3:3, “Tumugon si Jesus at sinabi sa kaniya: Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa iyo: Malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya maaaring makita ang paghahari ng Diyos.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Mga Taga-Roma 3:10, “Ito ay ayon sa nasusulat: Walang sinumang matuwid, wala kahit isa.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Mga Taga-Roma 3:23, “Ito ay sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
   

2. May kabayaran ang ating kasalanan ― ito ay kamatayan at walang hanggang kaparusahan sa impiyerno.

 • Mga Taga-Roma 6:23, “Ito ay sapagkat ang kabayaran nga ng kasalanan ay kamatayan ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Cristo Jesus na ating Panginoon.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Mga Taga-Roma 5:12, “Sa kadahilanang ito, sa pamamagitan ng isang tao, pumasok ang kasalanan sa sanlibutan. Dahil sa kasalanan nagkaroon ng kamatayan at ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao sapagkat nagkasala ang lahat.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • 2 Mga Taga-Tesalonica 1:8, “Sa pamamagitan ng naglalagablab na apoy ay maghihiganti siya sa kanila na hindi nakakakilala sa Diyos at sila na hindi sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Pahayag 20:15, "At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawang apoy.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Pahayag 21:8, “Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa diyos-diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
   

3. Si Jesus ang nagbayad para sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang dugo at buhay sa krus ng Kalbaryo. Siya ay inilibing, at muling bumangon.

 • Mga Taga-Roma 5:8, “Ngunit ipinakita ng Diyos ang kaniyang pag-ibig sa atin na nang tayo ay makasalanan pa, si Cristo ay namatay para sa atin.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Juan 3:16, “Ito ay sapagkat sa ganitong paraan inibig ng Diyos ang sanlibutan kaya ipinagkaloob niya ang kaniyang bugtong na Anak upang ang sinumang sumampalataya sa kaniya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • 1 Kay Timoteo 1:15, “Narito ang isang mapagkakatiwalaang pananalita at karapat-dapat na lubos na tanggapin: Si Cristo Jesus ay naparito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan. At ako ang pinakapusakal sa mga makasalanan.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • 1 Pedro 1:18-19, “Na inyong nalalamang kayo'y tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira, ng pilak o ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay, na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang; Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis, sa makatuwid baga'y ang dugo ni Cristo:” (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
 • 1 Mga Taga-Corinto 15:1-4, “Mga kapatid, ipinaalam ko sa inyo ang ebanghelyo na ipinangaral ko sa inyo na inyo ring tinanggap at inyong pinaninindigan. Sa pamamagitan din nito kayo ay ligtas, kapag nanghahawakan kayong matatag sa salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung sumampalataya kayo nang walang kabuluhan. Ito ay sapagkat ibinigay ko na nga sa inyo nang una pa lamang ang akin ding tinanggap, na si Cristo ay namatay para sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Siya rin ay inilibing at siya ay ibinangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
   

4. Sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Cristo Jesus at sa kanyang ginawang pagtubos lamang natin makakamit ang kaligtasan.

Ang Kaligtasan ay hindi masusumpungan sa anumang relihiyon kundi sa  Panginoong Jesu-Cristo lamang!

 • Juan 11:25, “Sinabi ni Jesus sa kaniya: Ako ang pagkabuhay na mag-uli at ang buhay. Siya na sumasampalataya sa akin bagamat siya ay mamamatay, siya ay mabubuhay.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Juan 14:6, “Sinabi sa kaniya ni Jesus, Ako ang daan, at ang katotohanan, at ang buhay: sinoman ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko.” (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
 • Juan 6:40, “Ito ang kalooban niya na nagsugo sa akin: Ang bawat isa na nakakakita sa Anak at sumasampalataya sa kaniya ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibabangon ko siya sa huling araw.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Marcos 1:15, “Sinasabi niya: Naganap na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Magsisi kayo at sampalatayanan ninyo ang ebanghelyo.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • Mga Gawa 26:18, “Upang idilat mo ang kanilang mga mata, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman at mula sa kapangyarihan ni Satanas hanggang sa Dios, upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin.” (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
 • Mga Taga-Roma 10:13, “Ito ay sapagkat: Ang bawat isang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas.” (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)
 • 1 Mga Taga-Corinto 3:11, "Sapagka't sinoman ay hindi makapaglalagay ng ibang pinagsasaligan, kundi ang nalalagay na, na ito'y si Cristo Jesus.” (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
 • Mga Taga-Galacia 3:26,Sapagka't kayong lahat ay mga anak ng Dios, sa pamamagitan ng pananampalataya, kay Cristo Jesus.” (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
   

SA GANITONG PARAAN MAAARING TUMAWAG SA PANGINOON

Inaamin mo ba na ikaw ay makasalanan, nasa ilalim ng kahatulan dahil sa paglabag sa mga Kautusan ng Diyos, at karapatdapat na maparusahan sa impiyerno?

Nanampalataya ka ba na si Jesus ay Anak ng Diyos (Diyos na nagkatawang-tao) na namatay sa krus, inalay ang Kanyang mahalagang dugo para sa iyong mga kasalanan? Sinasampalatayanan mo ba na si Jesus ay inilibing at muling bumangon pagkaraan ng tatlong araw?

Iyon ang mabuting balita ng ebanghelyo... Si Jesus ay NAMATAY, INILIBING at BUMANGON!

Kung ninanais mong maligtas, lumapit ka sa Kanya ng may pagkatanto at pag-amin sa iyong puso't-isipan bilang isang nahatulang makasalanan at MANAMPALATAYA ka sa ginawang pagtubos ng Panginoong Jesus-Cristo sa krus ng Kalbaryo.

Maari mong ipahayag ang iyong pananampalataya at pagtanggap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin gaya ng ginawa ng maniningil ng buwis sa Lucas 18:13... "Datapuwa't ang maniningil ng buwis, na nakatayo sa malayo, ay ayaw na itingin man lamang ang kaniyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan ang kaniyang dibdib, na sinasabi, Dios, ikaw ay mahabag sa akin, na isang makasalanan.
- (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia)
O, Diyos, napagtanto ko po  at inaamin na ako’y isang makasalanan at karapatdapat na magbayad ng aking mga kasalanan sa impiyerno. Ako po ay nananampalataya na sapat na ang ginawang pagtubos ng Panginoong Jesu-Cristo sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng pag-alay ng Kanyang dugo at buhay. Nananampalataya ako na Siya ay ipinako sa krus, inilibing at muling bumangon sa ikatlong araw ayon sa mga kasulatan. Ako ngayo'y nanampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo lamang at walang halong pansariling katuwiran mula sa mga mabuting paggawa at relihiyon. Tinatanggap ko Siya bilang aking personal na Tagapagligtas. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.”
Gaya ng pisikal na pagkapanganak sa iyo ng iyong magulang, ay ganun din naman ang espiritwal na pagkapanganak sa iyo sa Pamilya ng Diyos kapag tinanggap mo si Jesus! Pakiunawa mo lamang na hindi ka naligtas dahil nagbigkas ka ng panalangin kundi dahil nanampalataya ka sa Panginoong Jesu-Cristo. Marapat lamang na humingi ng kapatawaran sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin upang tayo'y iligtas niya; ngunit ang ating pananampalataya ang siyang dapat na nagtulak sa atin upang manalangin. Maari rin namang sampalatayan mo ang Panginoon mula sa iyong puso na iligtas ka Niya at hindi na magbigkas pa ng panalangin. Ang kaligtasan ay nasa puso, gaya ng mababasa natin sa Mga Taga-Roma 10:10, "Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng puso ikaw ay sumasampalataya patungo sa pagiging-matuwid..."
- (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International)

Hindi mo kinakailang magpabawtismo sa tubig o gumawa ng anuman patungo sa langit liban sa pagsampalataya sa Panginoong Jesus bilang Tagapagligtas. Ipinahahayag sa Mga Taga-Roma 4:5 "Ngunit sa kaniya na hindi gumagawa ngunit sumasam-palataya sa kaniya (Jesus) na nagpapaging-matuwid sa mga hindi kumikilala sa Diyos, ang kaniyang pananampalataya ay ibinibilang na katuwiran." - (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International) Ito ay nakamamangha at nakapagpapakumbabang katotohanan! Ang ating pananampalataya ay IBINIBILANG na katuwiran! Walang pansariling katuwiran mula sa mabuting paggawa na kalakip sa kaligtasan. Ito ay sapagkat ang kaligtasan ay walang bayad na kaloob ng Diyos. Napagtanto mo ba na wala tayong pansariling katuwiran mula sa mabuting paggawa na maihahain sa Diyos? Hindi matutumbasan ng paggawa ng mabuti gaano man ito karami ang mga kasamaang nagawa na natin at magagawa pa. Kaya nga, si Jesus ang nagbayad ng utang ng hindi naman sa Kanya, sapagkat ang pagkakautang natin ay hindi nating kayang bayaran. Ang kaligtasan ay pagtanggap, hindi pagbibigay. Tayo ay Makasalanan at si Jesus ang Tagapagligtas.

Bagaman ang isang kasalanan ay sapat na para hindi makapasok sa langit ang sinuman batay sa:

Santiago 2:10, "Sapagka't ang sinomang gumaganap ng buong kautusan, at gayon ma'y natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat." (Ang Biblia 1905 / Ang Dating Biblia),

ang KAWALAN NG PANANAMPALATAYA naman ang natatanging kasalanan na siyang nagpapanatili sa tao sa labas ng langit.

Tanggapin mo lamang ang Salita ng Diyos at ariin ang kaligtasan na Kanyang ipinagkakaloob sa pamamagitan ng pananampalataya. Manampalataya ka at ikaw ay maliligtas. Walang iglesya, katipunan, o mabuting paggawa ang makapagliligtas sa iyo. Tandaan mo, Diyos ang kumikilos sa pagligtas. Sa Kanya lahat ang pagkilos!

Ang pananampalataya kay Jesus ay walang kabuluhan kung hindi ka naniniwala na siya'y ipinako sa krus. Dapat mong paniwalaan na si Jesus ay namatay, inilibing at muling bumangon. Ang Unang Mga Taga-Corinto 15:1-4 ay nagtuturo na ang ebanghelyo ay ang kamatayan, pagkahimlay, at pagkabuhay na mag-uli ng Panginoong Jesu-Cristo.

Ang payak na paraan ng kaligtasan ay: Ikaw ay makasalanan. At sa ganitong kalagayan, bagkus ikaw ay manampalataya kay Jesus na Siyang namatay para sa iyo, ikaw ay maparurusahan ng walang hanggan sa impiyerno. Kung ikaw ay nanampalataya na Siya ay ipinako, inilibing at Tagapagligtas na nabuhay na mag-uli, ay makakamtan mo ang kapatawaran ng iyong mga kasalanan at ang Kanyang walang bayad na kaloob na kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya.

Marahil nagtataka ka at sinasabi mong "Talaga, ganun lang ba kadali?!" Oo, ganun lang kadali. Ito ay nakabatay sa biblia. Kaibigan, manampalataya ka kay Jesus at tanggapin Siya bilang Tagapagligtas.

Kung hindi ka pa ligtas, ay ngayon ang tamang oras upang ikaw ay manampalataya sa pangalan ni Jesus, na siyang Cristo, upang ang iyong mga kasalanan ay mabura magpakailan pa man at maitala ang iyong pangalan sa Langit.

Si Cristo ay namatay para sa atin. Ikaw ay makasalanan bunga ng iyong minanang kalagayang-likas na siyang nagbibigay dulot sa pagkiling upang gumawa ng maling pagpapasya. Kinuha at ipinasan ni Jesus ang ating mga kasalanan upang mabilang na sa Kanya. Siya ay ipinako sa krus upang bayaran ang ating mga kasalanan. Kanyang sinabi na kung nanaisin mo lang na tanggapin Siya sa pamamagitan ng pananamplataya ay Kanyang ililipat ang Kanyang kabayaran sa iyong pagkakautang, at ang Kanyang katuwiran sa iyong mga kasalanan. Isasalin Niya sa iyong (maruming) tala (dahil sa mga kasalanan) ang Kanyang katuwiran (malinis na tala) at ibubuhos niya ang iyong mga kasalanan (maruming tala) sa Kanyang (malinis na) tala (perpektong katuwiran); kung sa pamamagitan ng pananampalataya ay tatanggapin mo Siya bilang Tagapagligtas.

Mga Taga-Roma 8:34 "Sino ang magbibigay hatol? Si Cristo nga na namatay, ngunit higit dito, siya ay bumangong muli na ngayon ay nasa dakong kanan ng Diyos at namamagitan para sa atin." - (Ang Salita ng Diyos [SND] - Copyright © 1998 ng Bibles International) 


Ang Biblia

Ang BIBLIA ay naglalaman ng isipan ng Diyos, kalagayan ng tao, paraan ng kaligtasan, kaligayahan ng mananampalataya at kapahamakan ng makasalanan. Ang doktrina nito’y banal at ang mga kautusan ay dapat isakatuparan. Ang mga kasaysayan ay tototo at ang mga pasiya’s di magbabago. Basahin ito upang maging matalino, paniwalan upang maging matiwasay, at ipamuhay upag maging banal. Naglalaman ito ng liwanag na pumapatnubay, pagkaing nagpapalakas at kaaliwang nagpapaligaya.

Mapa ito ng manalalakbay, kompas ng magdaragat, at tabak ng kawal. Nanumbalik ang paraiso sa pamamagitan nito; nabuksan ang pintuan ng langit at nabunyag ang panganib ng impiyerno.

Si Cristo ang pangunahing paksa nito, kabutihan natin ang layunin, at kaluwalhatian ng Diyos ang adhikain.

Dapat mapuno ito ang ating alaala, pagharian nito ang ating puso at patnubayan ang ating mga paa. Basahin itong may pagdili-dili, malimit at may panalangin. Ito’y bukal ng kayamanan, paraiso ng kaluwalhatian, isang ilog ng kaligayahan at maaalaala mo ito magpakailanman. Nasasaad dito ang pinakamataas na katungkulan, at ang paglilingkod ninuma’y gagantimpalan. Ngunit nasusulat din dito ang mga sumpa na nalalaan sa lahat ng hindi magpapahalaga sa kanyang nilalaman. [GI]


SITAS KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG TULONG KUNG...

Natatakot

Mateo 10:28
2 Kay Timoteo 1:7
Mga Hebreo 13:5-6
 

Nababalisa

Mateo 6:19-34
Mga Taga-Filipos 4:6
1 Pedro 5:6-7
 

Nanunumbalik sa Dating Kasamaan

1 Juan 1:4-9
 

Nangungulila

Mateo 5:4
2 Mga Taga-Corinto 1:3-4
 

Nadaig

Mga Taga-Roma 8:31-39
 

Nasusuong sa Sakuna

Lucas 8:22-25
 

Nasisiraan ng Loob

Mateo 5:11-12
2 Mga Taga-Corinto 4:8-18
Mga Taga-Filipos 4:4-7
 

Nag-aalinlangan

Mateo 8:26
Mga Hebreo 11
 

Humaharap sa Kagipitan

Mateo 6:25-34
Mga Hebreo 4:16
 

Humihina ang Pananampalataya

Mga Hebreo 11
 

Binigo ng mga Kaibigan

Lucas 17:3-4
Mga Taga-Roma 12:14
Mga Taga-Roma 12:17
Mga Taga-Roma 12:19
Mga Taga-Roma 12:21
2 Kay Timoteo 4:16-18
 

Umalis sa Tahanan

Mateo 10:16-20
 

Nag-iisa

Mga Hebreo 13:5-6
 

Nangangailangan ng Kapayapaan

Juan 14:1-4
Juan 16:33
Mga Taga-Filipos 4:6-7
 

Nangangailangan ng Alintuntunin sa Buhay

Mga Taga-Roma 12
 

Nadaig

Mga Taga-Roma 8:31-39
1 Juan 1:4-9
 

Kinikolos na Manalangin

Lucas 11:1-3
Juan 17
1 Juan 5:14-15
 

May Sakit o Nagdaramdam

Mateo 26:39
Roma 5:3-5
2 Mga Taga-Corinto 12:9-10
1 Pedro 4:12
1 Pedro 4:13
1 Pedro 4:19
 

Nalulungkot

Mateo 5:4
Juan 14
2 Mga Taga-Corinto 1:24
1 Mga Taga-Tesalonica 4:13-18
 

Natutukso

Mateo 26:41
2 Mga Taga-Corinto 10:12-14
Mga Taga-Filipos 4:8
Santiago 4:7
2 Pedro 2:9
2 Pedro 3:17
 

Kinikilos na Magpasalamat

1 Mga Taga-Tesalonica 5:18
Mga Hebreo 13:15
 

Napapagod

Mateo 11:28-30
1 Mga Taga-Corinto 15:58
Mga Taga-Galacia 6:9-10
 

May Kabagabagan

Juan 14:1-4
Mga Hebreo 7:25

 

SAAN HAHANAPIN SA BIBLIA:

KAPAG...

Ang nais mo’y kapanatagan ng loob Juan 14; Mga Taga-Roma 8
Maayos ang takbo ng iyong buhay
Santiago 2:1-17
Wala ka nang mahihiling pa para sa iyong sarili
Lucas 16
Naghahanap ka ng magandang kapalaran
Mateo 7
Binigyan ka ng pananagutan
2 Mga Taga-Corinto 8:1-15
Sinisimulan mong itatag ang iyong sariling pamilya
1 Pedro 3:1-17; 1 Juan 4
Magliliwaliw ka
Mateo 15:1-20; 2 Mga Taga-Corinto 3; Galacia 5
Nais mong magtagumpay sa pakikitungo sa kapwa
Mga Taga-Roma 12
Nag-aalala ka sa kalagayan ng mga mahal mo sa buhay
Lucas 17
Tila yata tinalikuran ka na ng iyong mga kaibigan
Mateo 5; 1 Mga Taga-Corinto 13
Dumaranas ka ng matinding kalungkutan
Mateo 28
Natutukso kang gumawa ng mali
Mateo 4; Santiago 1
May kagalit ka
Mateo 18; Mga Taga-Efeso 4; Santiago 4
Ikaw ay napapagod
Mateo 11
Pinahihirapan ka ng pagkabalisa
Mateo 6

 

KUNG...

Hinahamon ka ng mga kaaway Mga Taga-Efeso 6; Mga Taga-Filipos 4
Naninibugho ka
Santiago 3
Hindi ka mapakali
Mga Hebreo 12
Nagdadalamhati ka
1 Mga Taga-Corinto 15; Pahayag 21, 22; 1 Mga Taga-Tesalonica 4:13; 5:28
Ikaw ay nababagot
Mga Taga-Efeso 3
May lihim kang galit sa iba
Lucas 6; 2 Mga Taga-Corinto 4; Mga Taga-Efeso 4
Dumanas ka ng matinding kabiguan
Mga Taga-Colosas 1; 1 Pedro 1
Naging suwail ka
Marcos 12; Lucas 5
Kailangan mong patawarin
Mateo 23; Lucas 15
 

SA PANAHONG...

Nadarama mong mahina ang iyong pananampalataya Mga Hebreo 11
Iniisip mo na parang malayo ang Diyos
Lucas 10
Inaayos mo ang mga gastusin
Marcos 4; Lucas 19
Ikaw ay pabaya at mapagwalang bahala
Mateo 25; Pahayag 3
Ikaw ay nalulungkot o natatakot
Lucas 8; 1 Pedro 4
Takot ka sa kamatayan
Juan 11,17, 2 Mga Taga-Corinto 5; 1 Juan 3; Pahayag 14
Ikaw ay nagkasala
Juan 3; 1 Juan 1
Nais mong malaman ang paraan ng pagdalangin
Lucas 11, 18
Nais mong parangalan ang Diyos
Juan 4:1-45
 

KUNG SAAN MATATAGPUAN MO...

Ang Kapanganakan ni Jesus Mateo 1, 2; Lucas 2
Ang Pinagpala
Mateo 5:1-12
Ang Turo Patungkol sa Pananalangin
Mateo 6:5-15; Lucas 11:1-13
Ang Pangangaral sa Bundok
Mateo 5, 6, 7
Ang Dakilang Utos
Mateo 28:16-20
Ang Talinghaga tungkol sa Mabuting Samaritano
Lucas 10
Ang Talinghaga tungkol sa Maghahasik
Mateo 13; Marcos 4; Lucas 8
Ang Huling Paghuhukom
Mateo 25
Ang Pagpako sa Krus, Pagkamatay at Muling Pagkabuhay ni Jesus
Mateo 26, 27, 28; Marcos 14, 15, 16; Lucas 22, 23, 24; Juan 13:1-21
Ang Pagdating ng Banal na Espiritu nung Araw ng Pentecostes
Mga Gawa 2
 ANG BAGONG TIPAN NG PANGINOONG JESU-CRISTO ATING TAGAPAGLIGTAS

ANG MGA AKLAT NG BAGONG TIPAN
(Hango sa Ang Salita Ng Diyos [SND]. Grand Rapids, Michigan: Bibles International. Copyright © 1998 (Tagalog New Testament)

MATEO — Ang Ebanghelyo ayon kay MATEO
MARCOS — Ang Ebanghelyo ayon kay MARCOS
LUCAS — Ang Ebanghelyo ayon kay LUCAS
JUAN — Ang Ebanghelyo ayon kay JUAN
MGA GAWA — ANG MGA GAWA NG MGA APOSTOL
MGA TAGA-ROMA — Ang Sulat ni Pablo sa mga TAGA-ROMA
1 MGA TAGA-CORINTO — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-CORINTO
2 MGA TAGA-CORINTO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-CORINTO
MGA TAGA-GALACIA — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-GALACIA
MGA TAGA-EFESO — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-EFESO
MGA TAGA-FILIPOS — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-FILIPOS
MGA TAGA-COLOSAS — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-COLOSAS
1 MGA TAGA-TESALONICA — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-TESALONICA
2 MGA TAGA-TESALONICA — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-TESALONICA
1 KAY TIMOTEO — Ang Unang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
2 KAY TIMOTEO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
KAY TITO — Ang Sulat ni Pablo kay TITO
KAY FILEMON — Ang Sulat ni Pablo kay Filemon
HEBREO — Ang Sulat sa MGA HEBREO
SANTIAGO — Ang Sulat ni SANTIAGO
1 PEDRO — Ang Unang Sulat ni PEDRO
2 PEDRO — Ang Ikalawang Sulat ni PEDRO
1 JUAN — Ang Unang Sulat ni JUAN
2 JUAN — Ang Ikalawang Sulat ni JUAN
3 JUAN — Ang Ikatlong Sulat ni JUAN
JUDAS — Ang Sulat ni JUDAS
PAHAYAG — ANG PAHAYAG kay JUAN

 

ANG MGA AKLAT NG BAGONG TIPAN
(Hango sa Tagalog Popular Version ©1995 - Philippine Bible Society)

MATEO — Ang Mabuting Balita ayon kay MARCOS
MARCOS — Ang Mabuting Balita ayon kay MATEO
LUCAS — Ang Mabuting Balita ayon kay LUCAS
JUAN — Ang Mabuting Balita ayon kay JUAN
MGA GAWA — ANG MGA GAWA ng mga APOSTOL
MGA TAGA-ROMA — Ang Sulat ni Pablo sa mga TAGA-ROMA
1 MGA TAGA-CORINTO — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-CORINTO
2 MGA TAGA-CORINTO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-CORINTO
MGA TAGA-GALACIA — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-GALACIA
MGA TAGA-EFESO — An Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-EFESO
MGA TAGA-FILIPOS —Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-FILIPOS
MGA TAGA-COLOSAS — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-COLOSAS
1 MGA TAGA-TESALONICA — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-TESALONICA
2 MGA TAGA-TESALONICA — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA-TESALONICA
1 TIMOTEO — Ang Unang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
2 TIMOTEO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
TITO — Ang Sulat ni Pablo kay TITO
FILEMON — Ang Sulat ni Pablo kay Filemon
MGA HEBREO — Ang Sulat sa MGA HEBREO
SANTIAGO — Ang Sulat ni SANTIAGO
1 PEDRO — Ang Unang Sulat ni PEDRO
2 PEDRO — Ang Ikalawang Sulat ni PEDRO
1 JUAN — Ang Unang Sulat ni JUAN
2 JUAN — Ang Ikalawang Sulat ni JUAN
3 JUAN — Ang Ikatlong Sulat ni JUAN
JUDAS — Ang Sulat ni JUDAS
PAHAYAG — ANG PAHAYAG kay JUAN
 

ANG MGA AKLAT NG BAGONG TIPAN
(Hango sa Ang Biblia ©1982 - Philippine Bible Society)

MATEO — Ang Evangelio ayon kay MARCOS
MARCOS — Ang Evangelio ayon kay MATEO
LUCAS — Ang Evangelio ayon kay LUCAS
JUAN — Ang Evangelio ayon kay JUAN
MGA GAWA — ANG MGA GAWA NG MGA APOSTOL
MGA TAGA ROMA — Ang Sulat ni Pablo sa mga TAGA ROMA
1 MGA TAGA CORINTO — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA CORINTO
2 MGA TAGA CORINTO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA CORINTO
MGA TAGA GALACIA — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA GALACIA
MGA TAGA EFESO — An Sulat ni Pablo sa MGA TAGA EFESO
MGA TAGA FILIPOS — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA FILIPOS
MGA TAGA COLOSAS — Ang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA COLOSAS
1 MGA TAGA TESALONICA — Ang Unang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA TESALONICA
2 MGA TAGA TESALONICA — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo sa MGA TAGA TESALONICA
1 KAY TIMOTEO — Ang Unang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
2 KAY TIMOTEO — Ang Ikalawang Sulat ni Pablo kay TIMOTEO
KAY TITO — Ang Sulat ni Pablo kay TITO
KAY FILEMON — Ang Sulat ni Pablo kay Filemon
MGA HEBREO — Ang Sulat sa MGA HEBREO
SANTIAGO — Ang Sulat ni SANTIAGO
1 NI PEDRO — Ang Unang Sulat ni PEDRO
2 NI PEDRO — Ang Ikalawang Sulat ni PEDRO
1 NI JUAN — Ang Unang Sulat ni JUAN
2 NI JUAN — Ang Ikalawang Sulat ni JUAN
3 NI JUAN — Ang Ikatlong Sulat ni JUAN
JUDAS — Ang Sulat ni JUDAS
APOCALIPSIS — ANG APOCALIPSIS ni JUAN


How does a person get to Heaven?

Ye Must Be Born Again! | You Need HIS Righteousness!

No comments:

Post a Comment

The simple, clear Gospel of God’s Grace
— The Gospel of Jesus Christ.

Clear presentation of the Gospel message.
You can be saved and secure forever!
 

God loves you! (John 3:16)
Sin separates us from God. (Romans 3:23)
Heaven is a perfect place. (Revelation 21:27)
The penalty for sin is eternal separation from God. (Romans 6:23)
Good works will not save. (Titus 3:5)
Salvation is a free gift. (Ephesians 2:8-9)
Jesus died for you, in your place. (II Corinthians 5:21)
By simply believing on Jesus, you have eternal life. (John 6:47)
You can know for sure that you have eternal life. (I John 5:13)

For more information contact office@northlandchurch.com

Website: http://www.northlandchurch.com/index.cfmFREE E-BOOKLETS (.PDF) BY DR. THOMAS M. CUCUZZA

HOW TO BE SURE YOU ARE GOING TO HEAVEN
A Clear and Simple Explanation of the Gospel of Jesus Christ


Download

THE PERMANENCE OF SALVATION
Twelve Reasons Why "Once Saved, Always Saved" Is True


Download

 
REPENTANCE
Its Meaning and Application


Download

 
FAITH WITHOUT WORKS IS DEAD
What Does It Mean?
A detailed study on one of the most controversial passages in the Bible


DownloadI NEVER KNEW YOU, The Horror Of The Great White Throne Judgment And How You Can Avoid it By Michael Patrick Bowen

I NEVER KNEW YOU 

The Horror
Of
The Great White Throne Judgment
And
How You Can Avoid It

MICHAEL PATRICK BOWEN

 
Hard Copies Are Available! ...
Order Books From AMAZON.COM
I NEVER KNEW YOU, The Horror Of The Great White Throne Judgment And How You Can Avoid it By Michael Patrick Bowen